Foto: Camila Lacerda
Foto: Camila Lacerda

Touro Mecânico